Polski English

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej polityki prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) jest wyjaśnienie zasad, na jakich gromadzone, przetwarzane oraz chronione są dane osobowe oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska Spółka Komandytowa („SKJB”) z siedzibą w Warszawie (00-499) przy Placu Trzech Krzyży 18.

Dane osobowe zbierane przez SKJB przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

SKJB zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności SKJB zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKJB jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług SKJB, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez SKJB lub w których SKJB uczestniczy oraz o działalności SKJB (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną skjblegal.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu zawierania lub wykonywania umów zawieranych przez SKJB z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z SKJB oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SKJB (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z SKJB (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa użytkowników

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie informacji o wydarzeniach i działalności SKJB lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie każdemu czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby SKJB przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli podmiot danych osobowych uważa, że doszło do naruszenia jego prawa poprzez przetwarzanie jego danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKJB jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 3. do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 4. przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.

Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z SKJB, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie SKJB. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE SKJB zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

SKJB, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami SKJB.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Wykorzystanie plików cookies

 1. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika Strony (w tym: wszystkich jej podstron; dalej łącznie: „Strona”), SKJB może przechowywać niektóre informacje na komputerze użytkownika za pomocą plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania podstron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza-Ostrowska Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-499) przy Placu Trzech Krzyży 18.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do: prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony; monitorowania stanu sesji; zapamiętania niektórych preferencji użytkownika; analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony.
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Oznacza to, że aby wyłączyć lub ograniczyć wykorzystanie plików cookie, użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednakże konsekwencją takiego działania może być nieprawidłowe działanie lub utrata dostępu do niektórych podstron Strony.
 8. Na Stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie skjblegal.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.